odborné posudky

Ocenenie automobilu
(Stanovenie trhovej hodnoty vozidla)

Túto službu poskytujeme fyzickým a právnickým osobám za účelom poskytnutia informácie o objektívnej hodnote vozidla k rozhodnému dátumu. Oceňujeme len prevádzky schopné vozidlá, ktorých prvé prihlásenie do evidencie motorových vozidiel bolo vykonané na Slovensku.

skúšobná jazda Ocenenie automobilu pozostáva z porovnania identifikátorov vozidla s údajmi zapísanými do technického preukazu vozidla, z nahliadnutia do servisných záznamov a záznamov o prevádzke, z kontroly výbavy automobilu, z odbornej prehliadky technického stavu a funkčnosti všetkých zariadení, zo skúšobnej jazdy, z vyhľadania porovnateľných automobilov rovnakých kvalít a spôsobu prevádzkovania na slovenskom trhu, zo skúmania ich trhových hodnôt, zo stanovenia hodnoty automobilu a vypracovania protokolu o ocenení vozidla. (vzor protokolu.pdf)
_______________________________________________________________________

Odborný posudok
(Stanovenie hodnoty vozidla a nákladov na opravu poškodenia)

Túto službu poskytujeme poisťovacím spoločnostiam z celej Európy. Na domácom trhu naše služby poskytujeme fyzickým ako aj právnickým osobám za účelom zistenia objektívnej hodnoty vozidla a výšky škody. V nejednom prípade sme zúčastnené strany presvedčili o skutočnej hodnote vozidla resp. výške škody a prispeli tak k mimosúdnej dohode.

Odborný posudok pozostáva z identifikovania vozidla podľa výrobných čísiel, technického preukazu, servisného plánu, záznamov o prevádzke a podľa vybavenia automobilu. Absolvovanie skúšobnej jazdy, skúšku zariadení na funkčnosť a technickú prehliadku, z odborného popisu poškodenia, technologický postup na opravu poškodenia samostatne pre každý diel s prihliadaním na jeho obstarávaciu cenu a na bezpečnosť ďalšieho prevádzkovania, z vyhotovenia foto záberov z exteriéru, interiéru, počítadla kilometrov, detaily identifikátorov a zábery zvláštneho významu, prípadne video s komentárom, zo stanovenia nákladov na opravu poškodenia, zo stanovenia priemernej trhovej hodnoty vypočítanej z množiny porovnateľných vozidiel s porovnateľným technickým stavom a spôsobom prevádzkovania (trhový etalón), zo stanovenia korekcií za odlišný technický stav a prevádzkový režim, a zo stanovenia predajnej hodnoty použiteľných zvyškov havarovaného vozidla (len pri neekonomickej oprave) pri zohľadnení nákladov na demontáž, triedenie, ošetrenie, skladovanie, mieru opotrebenia a likvidáciu nepoužiteľného odpadu.
(vzor protokolu.pdf)

Tento článok nájdete na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
http://www.aad.sk

Adresa tohoto článku je:
http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=666