Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

Sociálne siete
 

správy
poisťovníctvo: Nová povinnosť pre účastníkov dopravnej nehody
19. apríl 2010 @ 15:18:43 CEST, poslal p.mauer

SKP Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) na svojej stránke informuje motoristov o novej právnej úprave, ktorá od 01.06.2010 ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody.

Nová povinnosť pre účastníkov dopravnej nehody.

S účinnosťou od 1. júna 2010 vstupuje do platnosti Zákon č. 144/2010 Z.z., ktorým sa novelizuje Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a Zákon č 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Nová právna úprava ukladá účastníkom "škodovej udalosti" povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo zavedené pre účely náhrady škody. Poisťovne majú podľa novej právnej úpravy povinnosť vydať svojim klientom tlačivo, a to tak po uzavretí poistnej zmluvy, ako aj kedykoľvek na požiadanie poistníka.

Čo je cieľom novej právnej úpravy

Cieľom novej právnej úpravy je zabezpečiť jednoduchší prístup osôb poškodených pri dopravných nehodách k náhrade škody.
Doteraz, v prípade, že výsledkom dopravnej nehody bola iba drobná materiálna škoda, účastníci nehody si často vymenili iba základné informácie o sebe, príp. o vozidle alebo poisťovateľovi bez toho, aby urobili akékoľvek písomné vyhlásenie o priebehu nehody. V prípade, že osoba zodpovedná za škodu odmietla udalosť svojmu zodpovednostnému poisťovateľovi oznámiť, prípadne spochybnila tvrdenie poškodenej strany o priebehu nehody, nebol poškodený schopný svoj nárok na náhradu škodu preukázať.

Tlačivo Správa o nehode

Tlačivo je známe pod názvom "Správa o nehode". Zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní - Comité Européen des Assurances (CEA). Bolo vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu dopravnej nehody. Ak má aj druhý účastník nehody toto tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Účastník nehody si preto môže jeho obsah bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť. Body v tlačive sú jednotlivo očíslované.

Definícia pojmu škodová udalosť

Zákon rozlišuje udalosti v cestnej premávke, ktoré nastanú v priamej súvislosti s premávkou na:

 • dopravné nehody a
 • škodové udalosti.


 • Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, ktorá nenapĺňa podmienku definície dopravnej nehody.

  Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci alebo
 • vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 3990 €;

 • Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak je:
 • vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení, alebo ak účastník škodovej udalosti nesplní jednu z nasledovných povinností:
 • bezodkladne zastaviť vozidlo,
 • preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti,
 • poskytnúť údaje o poistení vozidla,
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a
 • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

  Ako vyplniť Správu o nehode

  1. Používajte len jednu sadu tlačív pre 2 zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, kto tlačivo dodá a vyplní. Rovnako nie je dôležité, ktorá poisťovňa tlačivo vydala. Použite prepisovacie pero a píšte tak, aby boli čitateľné aj kópie.
  2. Pri vyplňovaní Správy o nehode dávajte pozor na nasledujúce upozornenie:
 • otázky v bode 8 sa vzťahujú na Vaše doklady o poistení (číslo dokladu o poistení zodpovednosti, zelenej karty),
 • otázky v bode 9 sa vzťahujú k Vášmu vodičskému preukazu,
 • v bode 10 označte presne miesto stretu,
 • v bode 12 označte krížikom ten variant (1-17), ktorý sa týka Vašej nehody a na konci uveďte počet Vami označených políčok,
 • v bode 13 vyhotovte nákres nehody.
  3. Nezabudnite uviesť prípadných svedkov nehody, ich mená a adresy, hlavne pokiaľ sa Váš názor odlišuje od ostatných účastníkov nehody.
  4. Vyplnenú Správu o nehode podpíšte a nechajte ju podpísať aj druhému vodičovi. Kópiu odovzdajte druhému účastníkovi a originál si ponechajte Vy za účelom odovzdania Vášmu poisťovateľovi.
  Po vyplnení tlačiva:
 • ak je to možné vyhotovte foto miesta nehody a rozsahu poškodenia,
 • pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne,
 • tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni.

  Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča motoristom mať tlačivo vždy vo vozidle.

  Zdroj: stránka Slovenskej kancelárie poisťovateľov (19.04.2010)

 • Súvisiace správy

  Najčítanejšie /SKP/